rozmiar czcionki: A A A
Strona główna BIP Mapa witryny
(?)
Strona główna / Podstawy prawne / Akty wykonawcze
Piątek, 05.06.2020 roku

Akty wykonawcze

 

AKTY WYKONAWCZE

 

akty wykonawcze do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

podstawa prawna aktu

przedmiot regulacji

rodzaj aktu2

data wydania aktu

miejsce ogloszenia aktu3

art. 4 ust. 2

W sprawie systemów teleinformatycznych stosowanych w publicznych służbach zatrudnienia.

rozp.

2011.06.22

Dz.U.11.130.754

art. 12 ust. 8

Refundow anie ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

rozp.

2007.04.26

Dz.U.07.77.518
Dz.U.08.112.716 Dz. U.08.235.1601 Dz.U.10.244.1632

art. 16

Szczegółowe zadania i organizacja Ochotniczych Hufców Pracy.

rozp.

2010.07.22

Dz.U.11.155.920

art. 17

Sposób organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych.

rozp.

2004.11.09

Dz.U.04.262.2604

art. 19k

Agencje zatrudnienia

rozp.

2009.02.02

Dz.U.09.17.91

art. 20 ust. 9

Rejestr instytucji szkoleniowych.

rozp.

2004.10.27

Dz.U.04.236.2365 Dz.U.10.241.1620 Dz.U.12.1535

art. 23 ust. 7

Rady zatrudnienia.

rozp.

2004.10.06

Dz.U.04.224.2281

art. 33 ust. 5

Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy.

rozp.

2012.11.12

Dz.U.12.1299

rozporządzenie weszło w życie z dniem 11.12.2012r., z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, § 3, § 5 ust. 9-11, § 8 ust. 1 pkt 2, ust. 3, 8 i ust. 9 pkt 2, § 9 pkt 4 oraz § 10 ust. 1 pkt 2, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 27.05.2013r.

 

art. 35 ust. 5

W sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy

rozp.

2010.09.14

Dz.U.10.177.1193

Dz.U.11.279.1641

art. 36 ust. 8

Klasyfikacja zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakres jej stosowania

Alfabetyczny indeks zawodów

rozp.

2010.05.17

Dz.U.10.82.537 Dz.U.12.1268
weszło w życie z dniem 1.09.2012r.


art. 46 ust. 6

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

rozp.

2012.04.23

Dz. U. z dnia 26.04.2012 r. poz. 457

art. 46 ust. 6a

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

rozp.

2012.04.23

Dz. U. z dnia 26.04.2012 r. poz. 456

art. 53 m

Rozporządzenie ministra pracy w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

rozp.

2009.04.16

Dz.U.09.61.502

art. 53 ust. 9

Szczegółowe warunki odbywania stażu przez bezrobotnych.

rozp.

2009.08.20

Dz.U.09.142.1160

art. 60

Organizowanie prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowa refundacja kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

rozp.

2009.01.07.

Dz.U.09.5.25

art. 66b

Programy specjalne

rozp.

2009.03.23

Dz.U.09.50.401
Dz.U.11.133.775

art. 69 ust. 4

Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń i wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

rozp.

2009.12.03

Dz.U.09.215.1669

art. 71 ust. 8

Opłacanie składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego

rozp.

2006.11.10

Dz.U.06.203.1500

art. 72 ust. 8

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

obw.

2012.05.23

M.P.12.323

art. 73a ust. 6

W sprawie organizowania prac społecznie użytecznych

rozp.

2011.07.22

Dz.U.11.155.921

art. 82

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

obw.

2011.10.07

M.P.11.90.943

art. 83

Szczegółowy tryb przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego.

rozp.

2009.08.18

Dz.U.09.136.1118 Dz.U.10.173.1174 Dz. U. 2013.699


art. 90 a ust. 3

Wysokość wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca.

rozp.

2007.10.17

Dz.U.07.195.1409

art. 90 ust. 1

W sprawie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca.

rozp.

2009.01.29

Dz.U.09.16.84

art. 90 ust. 4

W sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

rozp.

2011.07.28

Dz.U.11.155.919

art. 90 ust. 5

W sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

rozp.

2009.01.29

Dz.U.09.16.85

Dz.U.10.236.1560


art. 100 ust. 4

Tryb nadawania licencji zawodowych pośrednika pracy i doradcy zawodowego.

rozp.

2004.10.20

Dz.U.04.238.2393

art. 100 ust. 5

Dodatek do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia.

rozp.

2006.10.13

Dz.U.06.186.1373
Dz.U.09.135.1111

art. 109 ust. 11

Algorytm ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie.

rozp.

2009.07.17

Dz.U.09.123.1019 Dz.U.11.295.1747 Dz.U.12.1457

akty wykonawcze do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394)

art. 18

Rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego

rozp.

2008.10.14akty wykonawcze do ustawy z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę

(Dz.U.09.115.964)

art. 6 ust. 6

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej

rozp.

2009.08.03

Dz.U.09.123.1023

Nie znaleziono plików w kategorii 'Akty wykonawcze'.

Powiatowy Urząd Pracy
w Mrągowie

ul. Kopernika 1
11-700 Mrągowo

Godziny urzędowania:
poniedziałek - 7.15-16.00
wtorek-piątek - 7.15-15.15
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek - 7.15-16.00
wtorek-piątek - 7.15-14.00

Telefon
(89) 743-35-00

Faks
(89) 743-35-01

E-mail:
olmr@praca.gov.pl
sekretariat@pupmragowo.pl

Instrukcja BIP :: Zastrzeżenia :: Ochrona prywatności :: Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP :: Redakcja :: Jak szukać?
Ostatnia zmiana: Michalczyk Dariusz (2013-07-12 07:42:48); osoba odpowiedzialna: Lidia Posiadała
Odwiedzin na tej stronie: 2222, Statystyki serwera, Rejestr zmian