rozmiar czcionki: A A A
Strona główna BIP Mapa witryny
(?)
Strona główna / Praca w Urzędzie Pracy / Regulamin naboru na wolne stanowiska
Środa, 16.10.2019 roku

Regulamin naboru na wolne stanowiska

ZARZĄDZENIE nr 4/2010


Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie
z dnia 21.05.2010r.

w sprawie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mrągowie

Na podstawie ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych
( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia
nr 4/2010 Dyrektora PUP w Mrągowie

Regulamin naboru na stanowiska urzędnicze
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mrągowie.


1. Ogólne zasady naboru pracowników.

 1. Procedurę naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze przeprowadza Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie.
 2. Nabór pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mrągowie, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zwane dalej „stanowiskami urzędniczymi", jest otwarty i konkurencyjny.
 3. Ogłoszenie o stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie, zwany dalej „Biuletynem", oraz na tablicy informacyjnej mieszczącej się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie przy ul. Kopernika 1 - II piętro obok pokoju nr 16.
 4. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o naborze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie.
 5. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na wolne stanowisko pracy, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie może podjąć decyzję o ponownym zamieszczeniu ogłoszenia o naborze.
 6. Dokumenty kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stanowisko urzędnicze ogłoszone w Biuletynie składane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie w pokoju 11 - kancelaria PUP w Mrągowie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem nazwy stanowiska urzędniczego na które odbywa się nabór. Kancelaria nie otwierając koperty, dokonuje rejestracji przesyłki w dzienniku kancelaryjnym

  • i potwierdza pieczęcią na kopercie datę i godzinę otrzymania przesyłki. Zamknięta koperta przekazywana jest Dyrektorowi, a w przypadku jego nieobecności Zastępcy Dyrektora.

  • W przypadku ofert przesyłanych pocztą, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę doręczenia przesyłki do PUP w Mrągowie.Wszystkie złożone koperty z dokumentacją kandydatów na stanowisko urzędnicze otwierane są w trakcie rozpoczęcia procedury naboru na stanowisko.

 7. Wszystkie dokumenty związane z procesem rekrutacji przechowuje się w Sekretariacie Urzędu.

2. Etapy naboru na stanowisko urzędnicze.

 1. Akceptacja przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie wniosku o dokonanie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
 2. Zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze w Biuletynie i na tablicy informacyjnej.
 3. Przeprowadzenie weryfikacji formalnej dokumentów złożonych przez kandydatów na stanowisko urzędnicze.
 4. Zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru - rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Dokonanie naboru na stanowisko urzędnicze.
 6. Upowszechnienie informacji o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze.

I. Forma i treść ogłoszenia o naborze pracowników na stanowisko urzędnicze.

I. Ogłoszenie o naborze pracowników na stanowisko urzędnicze powinno zawierać:

 1. Pełną nazwę i adres Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie,
  a) określenie stanowiska urzędniczego,
  b) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które wymagania stawiane przez pracodawcę są niezbędne, a które są dodatkowe,
  c) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
  d) wskazanie wymaganych dokumentów,
  e) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
 2. Treść ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze zamieszczonego w Biuletynie musi być zgodna z treścią ogłoszenia zamieszczanego na tablicy informacyjnej.

II. Zasady weryfikacji dokumentów składanych przez kandydatów na stanowisko urzędnicze.

 1. Weryfikacji dokumentów złożonych przez kandydatów na stanowisko urzędnicze dokonuje się w terminie nie dłuższym niż dziesięć dni roboczych od dnia zakończenia terminu złożenia dokumentów wskazanego w ogłoszeniu o naborze.
 2. Weryfikacja dokumentów polega na sprawdzeniu wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze.
 3. Spośród kandydatów spełniających wymogi formalne wyłania się najlepszych, dokonując ich uszeregowania według spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.
 4. Z przeprowadzonej weryfikacji sporządza się protokół.
 5. Protokół z naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze powinien zawierać:

  • określenie stanowiska urzędniczego na które jest prowadzony nabór,
  • liczbę kandydatów,
  • wykaz wszystkich kandydatów, którzy złożyli dokumenty na stanowisko urzędnicze określone w ogłoszeniu o naborze, z podaniem ich imion, nazwisk i adresów nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów uszeregowanych wg spełnienia przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze z podaniem ich imion, nazwisk i adresów tj. miejscowości, w której przebywają z zamiarem stałego pobytu,
  • informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
  • uzasadnienie dokonanego wyboru.

 6. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze (o których mowa w ust 3) upowszechnia się na stronie Biuletynu z podaniem:

  • imion i nazwisk kandydatów,
  • miejsca zamieszkania kandydatów w rozumieniu przepisów art. 25 kodeksu cywilnego, tj. miejscowości, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

 7. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu o naborze.
 8. Wyłonieni kandydaci ( nie więcej niż pięciu najlepszych) na jedno stanowisko urzędnicze przechodzą do kolejnego etapu naboru jakim jest rozmowa kwalifikacyjna.

III. Tryb prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko urzędnicze.

 1. Drugim etapem naboru na stanowisko urzędnicze jest rozmowa kwalifikacyjna.
 2. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest dokonanie ostatecznego wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze.
 3. Kandydatów należy poinformować o ich dopuszczeniu do dalszej części procesu naboru i zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną wyznaczając dzień, godzinę i miejsce rozmowy.
 4. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.
 5. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na stanowisko urzędnicze przebiega według następujących etapów:

  1) Etap I - wprowadzenie do rozmowy:
  a) przywitanie kandydata,
  b) prezentacja kandydata,
  c) przedstawienie kandydatowi opisu stanowiska i zakresu obowiązków na stanowisku, o które się ubiega;

  2) Etap II - skierowanie do kandydata pytań dotyczących:
  a) doświadczenia zawodowego kandydata,
  b) nabytych przez kandydata umiejętności i uprawnień zawodowych,
  c) innych pytań dotyczących informacji przedstawionych przez kandydata w złożonych aplikacjach,
  d) problemów bezrobocia i wiedzy z zakresu zadań na stanowisku urzędniczym (sprawdzian znajomości przepisów, rozmowa).

  3) Etap III - zakończenie rozmowy:
  a) podsumowanie rozmowy;
  b) udzielenie kandydatowi informacji o dalszym przebiegu procesu rekrutacji,

  4) Etap IV - dokonanie oceny kandydatów przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie w sprawie wyboru kandydata na stanowisko urzędnicze.

 6. Wybór najlepszego kandydata następuje w oparciu o nadesłane przez kandydatów dokumenty oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 7. Decyzję o zatwierdzeniu kandydata do pracy na stanowisko urzędnicze, na które odbywa się nabór, podejmuje Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie.

IV. Zasady postępowania po zakończeniu naboru.

 1. Po zakończeniu procesu naboru na stanowisko urzędnicze sporządza się informację.
  Informacja, zawiera:

  • pełną nazwę i adres Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie,
  • określenie stanowiska urzędniczego,
  • imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego,
  • uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze.

 2. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
 3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie i na tablicy informacyjnej na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie przez okres co najmniej 3 miesięcy.
 4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

  Przepisy określone w ust.: 1- 5 stosuje się odpowiednio.

 5. Dalsze czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do wybranego kandydata wykonuje stanowisko ds. statystyki, analiz i kadr.

 

 

Powiatowy Urząd Pracy
w Mrągowie

ul. Kopernika 1
11-700 Mrągowo

Godziny urzędowania:
poniedziałek - 7.15-16.00
wtorek-piątek - 7.15-15.15
Przyjmowanie interesantów:
poniedziałek - 7.15-16.00
wtorek-piątek - 7.15-14.00

Telefon
(89) 743-35-00

Faks
(89) 743-35-01

E-mail:
olmr@praca.gov.pl
sekretariat@pupmragowo.pl

Instrukcja BIP :: Zastrzeżenia :: Ochrona prywatności :: Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP :: Redakcja :: Jak szukać?
Ostatnia zmiana: brak danych; osoba odpowiedzialna: Lidia Posiadała
Odwiedzin na tej stronie: 8758, Statystyki serwera, Rejestr zmian